Obchodní Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Centrum Medicíny IČO: 71491767 se sídlem/s místem podnikání Preláta 22e, 164 00 Přední Kopanina,(dále jen „Dodavatel“)pro nákup zboží a/nebo služeb přes e-shop
Poslední aktualizace: 1. prosince 2015

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Dodavatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově omezené využití služeb a/nebo nákup zboží Dodavatele (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a třetí osobou (dále jen „Zákazník“), která má prostřednictvím e-shopu možnost zakoupit si u Dodavatele zboží a/nebo službu.
2. Dodavatel uzavírání Smluv realizuje prostřednictvím e-shopu na internetové stránce centrummediciny.cz (dále jen „e-shop centrummediciny.cz“), který provozuje, spravuje Dodavatel.
3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka (dále jen „Smluvních stran“) při realizaci Smlouvy prostřednictvím e-shopu centrummediciny.cz a další související právní vztahy.
4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy Zákazník, který má v úmyslu uzavřít s Dodavatelem Smlouvu, jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.
5. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb Dodavatele propagovaných na e-shopu centrummediciny.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami.
6. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je po svém uzavření Dodavatelem archivována a není Zákazníkovi přístupná.
7. Dodavatel může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Dodavatel informuje Zákazníky o změně Obchodních podmínek na e-shopu centrummediciny.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Obchodních podmínek Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. Uzavření Smlouvy

1. Dodavatel na e-shopu centrummediciny.cz propaguje službu a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby a/nebo zboží, tj. včetně původní ceny, slevy a částky, kterou Zákazník při uzavření Smlouvy prostřednictvím e-shopu centrummediciny.cz ušetří. Ceny Dodavatelem nabízeného zboží a/nebo služby jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (dále jen „Cena Voucheru“). Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby Dodavatele za zvýhodněných podmínek a uvedenou Cenu Voucheru zůstává v platnosti po dobu uvedenou na e-shopu centrummediciny.cz . Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá propagace zboží a/nebo služeb umístěná na e-shopu centrummediciny.cz je nezávazná a Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu.
2. Zboží a/nebo služby Dodavatele jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto Obchodních podmínek dále označovány jako „Voucher“.
3. Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

  • je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
  • pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na e-shopu centrummediciny.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
  • veškeré údaje, které poskytuje Dodavateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  • se před zahájením užívání e-shopu centrummediciny.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
  • Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo služby, tj. tomu odpovídající počet Voucherů, způsob platby a adresu elektronické pošty, na kterou mu bude Voucher opatřený unikátním kódem (tj. 10-ti ciferným číslem) zaslán (dále jen „Objednávka“). Zaslání Voucheru elektronickou poštou je zdarma.

5. Před odesláním Objednávky Dodavateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Dodavateli kliknutím na tlačítko „Dokončit a zaplatit“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.
6. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
7. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Dodavatelem zasláno Zákazníkovi na adresu elektronické pošty, kterou uvedl v Objednávce.
8. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek) a/nebo podmínky užití e-shopu centrummediciny.cz.
9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Cena Voucheru a platební podmínky

1. Cenu Voucheru a případné další náklady dle Smlouvy může Zákazník uhradit následujícím způsobem:
Bezhotovostně převodem, nebo platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay

2. Cena Voucheru je v případě platby ad čl. III. odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek splatná do 2 dnů a v případě platby ad čl. III. odst. 1 písm. b) Obchodních podmínek je splatná do 7 dnů po obdržení akceptace Objednávky ze strany Dodavatele. Závazek Zákazníka k úhradě Ceny Voucheru je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto Obchodních podmínek.
3. Zákazník je povinen označit bezhotovostní platbu Ceny Voucheru variabilním symbolem platby, který je Zákazníkovi oznámen spolu s akceptací Objednávky na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty.
4. Voucher bude Zákazníkovi Dodavatelem odeslán na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty v okamžiku splnění závazku Zákazníka k úhradě Ceny Voucheru. Podmínky využití Voucheru jsou uvedeny přímo na Voucheru.
5. Zákazník má nárok na využití Voucheru v přesně časově vymezeném období uvedeném na Voucheru, poté nárok Zákazníka na poskytnutí plnění dle Voucheru zaniká.
6. Dodavatel vydá Zákazníkovi, na základě jeho žádosti vyjádřené v Objednávce, po úhradě Ceny Voucheru daňový doklad.
7. Zákazník bere na vědomí, že Voucher lze u Dodavatele uplatnit jen jednou, a to v plné výši hodnoty Voucheru, a že Voucher nemůže být vyměněn za hotovost.
8. Dodavatel nenese odpovědnost za ztracené, odcizené nebo zneužité Vouchery ani úplné unikátní kódy na Voucherech uvedené.

IV. Odstoupení od Smlouvy

1. Zákazník má právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Voucheru., tj. od okamžiku doručení Voucheru na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty. Odstoupení od Smlouvy musí být Dodavateli prokazatelně doručeno, na adresu elektronické pošty info@centrummediciny.cz. Zákazník je v odstoupení od Kupní smlouvy povinen uvést úplný a platný unikátní kód Voucheru, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení ceny Voucheru.
2. V případě odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Cena Voucheru bude poukázána na účet Zákazníka uvedený v odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce, nebude-li odstoupení takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba dle ustanovení čl. III odst. 1 písm. b). Voucher nebude v případě takového platného a účinného odstoupení Zákazníka Dodavatelem přijat a na jeho základě nebude umožněno čerpat služby a/nebo zboží Dodavatele. V případě, že chce zákazník odstoupit od smlouvy a má již rezervovaný termín na vyšetření, je povinen zrušit jej 48 hodin před termínem vyšetření,  jinak nebude možné od smlouvy odstoupit.

V. Odpovědnost a záruky

1. Dodavatel zaručuje Zákazníkovi, že Voucher, tj. zboží a/nebo služby ze Smlouvy, lze uplatnit v místě a čase na Voucheru uvedeném. Po uplynutí na Voucheru stanovené doby nárok Zákazníka na plnění dle Smlouvy zaniká.
2. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící e-shop centrummediciny.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop centrummediciny.cz. Přístup a užití e-shopu centrummediciny.cz ze strany Zákazníka v souladu s Obchodními podmínkami je bezplatný.
2. Zákazník není oprávněn při používání e-shopu centrummediciny.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz e-shop centrummediciny.cz. E-shop centrummediciny.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků centrummediciny.cz a který je v souladu s jeho určením.
3. Zákazník užívá e-shop centrummediciny.cz na vlastní riziko. Dodavatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na e-shop centrummediciny.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající e-shop centrummediciny.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty. Veškeré informace zveřejňované na e-shopu centrummediciny.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Dodavatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Dodavatel se rovněž zříkají veškerých záruk, že materiál uvedený na e-shopu centrummediciny.cz je nezávadný, že přístup na e-shopu centrummediciny.cz bude nepřerušený, bez závad a bezpečný. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k e-shopu centrummediciny.cz .
4. Dodavatel přebírá některé informace publikované na e-shopu centrummediciny.cz z jiných zdrojů. Webové prezentace jiných subjektů, na něž e-shop centrummediciny.cz odkazuje, nejsou pod kontrolou Dodavatele, a ti tudíž neodpovídají za jejich obsah či vzhled.
5. Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 Občanského zákoníku.
6. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu centrummediciny.cz nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, zpracovává centrummediciny.cz, který zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
2. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník samostatně přímo centrummediciny.cz.

3.Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami centrummediciny.cz a Zájemců na elektronickou adresu uživatele uvedenou v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení centrummediciny.cz na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

4.Uživatel souhlasí, aby centrummediciny.cz analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Uživatele na centrummediciny.cz, a to prostřednictvím služby Google Analytics, která umožňuje analyzovat chování uživatelů, kteří navštíví centrummediciny.cz prostřednictvím počítačového zařízení či mobilních telefonů. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního uživatele. V případě, že uživatel i přesto nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním anonymizovaných údajů o jeho chování na centrummediciny.cz.cz, může kdykoli vyslovit s tímto jednáním nesouhlas, a to písemně prostřednictvím e-mailové adresy info@centrummediciny.cz a jeho uživatelský účet bude z analyzování chování uživatelů neprodleně vyřazen.

VIII. Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.
2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah související s užitím e-shopu centrummediciny.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Dodavatel je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
4. Kontaktní údaje Dodavatele jsou uvedeny v záhlaví Obchodních podmínek a jsou: adresa pro doručování Preláta 22e, Praha-6,Přední Kopanina PSČ: 164 00, adresa elektronické pošty: info@centrummediciny.cz, telefon: 602 307 718.
5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2015

V Praze dne 1.12.2015