Obchodní Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti Centrum Medicíny – Ing. Jan Zabloudil IČO: 03312534 se sídlem/s místem podnikání Preláta 22e, 164 00 Přední Kopanina,(dále jen „Dodavatel“)pro nákup zboží a/nebo služeb přes e-shop
Poslední aktualizace: 30. května 2024

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Dodavatele upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově omezené využití služeb a/nebo nákup zboží Dodavatele (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Dodavatelem a třetí osobou (dále jen „Zákazník“), která má prostřednictvím e-shopu možnost zakoupit si u Dodavatele zboží a/nebo službu.
2. Dodavatel uzavírání Smluv realizuje prostřednictvím e-shopu na internetové stránce centrummediciny.cz (dále jen „e-shop centrummediciny.cz“), který provozuje, spravuje Dodavatel.
3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti Dodavatele a Zákazníka (dále jen „Smluvních stran“) při realizaci Smlouvy prostřednictvím e-shopu centrummediciny.cz a další související právní vztahy.
4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy Zákazník, který má v úmyslu uzavřít s Dodavatelem Smlouvu, jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.
5. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb Dodavatele propagovaných na e-shopu centrummediciny.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před Obchodními podmínkami.
6. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je po svém uzavření Dodavatelem archivována a není Zákazníkovi přístupná.
7. Dodavatel může znění Obchodních podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Dodavatel informuje Zákazníky o změně Obchodních podmínek na e-shopu centrummediciny.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Obchodních podmínek Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. Uzavření Smlouvy

1. Dodavatel na e-shopu centrummediciny.cz propaguje službu a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby a/nebo zboží, tj. včetně původní ceny, slevy a částky, kterou Zákazník při uzavření Smlouvy prostřednictvím e-shopu centrummediciny.cz ušetří. Ceny Dodavatelem nabízeného zboží a/nebo služby jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (dále jen „Cena Voucheru“). Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby Dodavatele za zvýhodněných podmínek a uvedenou Cenu Voucheru zůstává v platnosti po dobu uvedenou na e-shopu centrummediciny.cz . Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá propagace zboží a/nebo služeb umístěná na e-shopu centrummediciny.cz je nezávazná a Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu.
2. Zboží a/nebo služby Dodavatele jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto Obchodních podmínek dále označovány jako „Voucher“.
3. Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

 • je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
 • pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na e-shopu centrummediciny.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,
 • veškeré údaje, které poskytuje Dodavateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 • se před zahájením užívání e-shopu centrummediciny.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 • Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo služby, tj. tomu odpovídající počet Voucherů, způsob platby a adresu elektronické pošty, na kterou mu bude Voucher opatřený unikátním kódem (tj. 10-ti ciferným číslem) zaslán (dále jen „Objednávka“). Zaslání Voucheru elektronickou poštou je zdarma.

5. Před odesláním Objednávky Dodavateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Dodavateli kliknutím na tlačítko „Dokončit a zaplatit“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Dodavatelem považovány za správné. Dodavatel neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.
6. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
7. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Zákazníkem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Dodavatelem zasláno Zákazníkovi na adresu elektronické pošty, kterou uvedl v Objednávce.
8. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek) a/nebo podmínky užití e-shopu centrummediciny.cz.
9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Cena Voucheru a platební podmínky

1. Cenu Voucheru a případné další náklady dle Smlouvy může Zákazník uhradit následujícím způsobem:
Bezhotovostně převodem, nebo platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay

2. Cena Voucheru je v případě platby ad čl. III. odst. 1 písm. a) Obchodních podmínek splatná do 2 dnů a v případě platby ad čl. III. odst. 1 písm. b) Obchodních podmínek je splatná do 7 dnů po obdržení akceptace Objednávky ze strany Dodavatele. Závazek Zákazníka k úhradě Ceny Voucheru je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto Obchodních podmínek.
3. Zákazník je povinen označit bezhotovostní platbu Ceny Voucheru variabilním symbolem platby, který je Zákazníkovi oznámen spolu s akceptací Objednávky na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty.
4. Voucher bude Zákazníkovi Dodavatelem odeslán na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty v okamžiku splnění závazku Zákazníka k úhradě Ceny Voucheru. Podmínky využití Voucheru jsou uvedeny přímo na Voucheru.
5. Zákazník má nárok na využití Voucheru v přesně časově vymezeném období uvedeném na Voucheru, poté nárok Zákazníka na poskytnutí plnění dle Voucheru zaniká.
6. Dodavatel vydá Zákazníkovi, na základě jeho žádosti vyjádřené v Objednávce, po úhradě Ceny Voucheru daňový doklad.
7. Zákazník bere na vědomí, že Voucher lze u Dodavatele uplatnit jen jednou, a to v plné výši hodnoty Voucheru, a že Voucher nemůže být vyměněn za hotovost.
8. Dodavatel nenese odpovědnost za ztracené, odcizené nebo zneužité Vouchery ani úplné unikátní kódy na Voucherech uvedené.

IV. Odstoupení od Smlouvy

1. Zákazník má právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Voucheru., tj. od okamžiku doručení Voucheru na Zákazníkem uvedenou adresu elektronické pošty. Odstoupení od Smlouvy musí být Dodavateli prokazatelně doručeno, na adresu elektronické pošty info@centrummediciny.cz. Zákazník je v odstoupení od Kupní smlouvy povinen uvést úplný a platný unikátní kód Voucheru, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení ceny Voucheru.
2. V případě odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Cena Voucheru bude poukázána na účet Zákazníka uvedený v odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce, nebude-li odstoupení takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba dle ustanovení čl. III odst. 1 písm. b). Voucher nebude v případě takového platného a účinného odstoupení Zákazníka Dodavatelem přijat a na jeho základě nebude umožněno čerpat služby a/nebo zboží Dodavatele. V případě, že chce zákazník odstoupit od smlouvy a má již rezervovaný termín na vyšetření, je povinen zrušit jej 48 hodin před termínem vyšetření,  jinak nebude možné od smlouvy odstoupit.

V. Odpovědnost a záruky

1. Dodavatel zaručuje Zákazníkovi, že Voucher, tj. zboží a/nebo služby ze Smlouvy, lze uplatnit v místě a čase na Voucheru uvedeném. Po uplynutí na Voucheru stanovené doby nárok Zákazníka na plnění dle Smlouvy zaniká.
2. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící e-shop centrummediciny.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop centrummediciny.cz. Přístup a užití e-shopu centrummediciny.cz ze strany Zákazníka v souladu s Obchodními podmínkami je bezplatný.
2. Zákazník není oprávněn při používání e-shopu centrummediciny.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz e-shop centrummediciny.cz. E-shop centrummediciny.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků centrummediciny.cz a který je v souladu s jeho určením.
3. Zákazník užívá e-shop centrummediciny.cz na vlastní riziko. Dodavatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na e-shop centrummediciny.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající e-shop centrummediciny.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty. Veškeré informace zveřejňované na e-shopu centrummediciny.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Dodavatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Dodavatel se rovněž zříkají veškerých záruk, že materiál uvedený na e-shopu centrummediciny.cz je nezávadný, že přístup na e-shopu centrummediciny.cz bude nepřerušený, bez závad a bezpečný. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k e-shopu centrummediciny.cz .
4. Dodavatel přebírá některé informace publikované na e-shopu centrummediciny.cz z jiných zdrojů. Webové prezentace jiných subjektů, na něž e-shop centrummediciny.cz odkazuje, nejsou pod kontrolou Dodavatele, a ti tudíž neodpovídají za jejich obsah či vzhled.
5. Dodavatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 Občanského zákoníku.
6. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu centrummediciny.cz nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, zpracovává centrummediciny.cz, který zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
2. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník samostatně přímo centrummediciny.cz.

3.Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami centrummediciny.cz a Zájemců na elektronickou adresu uživatele uvedenou v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení centrummediciny.cz na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

4.Uživatel souhlasí, aby centrummediciny.cz analyzoval a shromažďoval anonymizované údaje o chování Uživatele na centrummediciny.cz, a to prostřednictvím služby Google Analytics, která umožňuje analyzovat chování uživatelů, kteří navštíví centrummediciny.cz prostřednictvím počítačového zařízení či mobilních telefonů. Data shromážděna prostřednictvím služby Google Analytics neobsahují žádné osobní údaje nebo údaje, které by mohly identifikovat konkrétního uživatele. V případě, že uživatel i přesto nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním anonymizovaných údajů o jeho chování na centrummediciny.cz.cz, může kdykoli vyslovit s tímto jednáním nesouhlas, a to písemně prostřednictvím e-mailové adresy info@centrummediciny.cz a jeho uživatelský účet bude z analyzování chování uživatelů neprodleně vyřazen.

VIII. Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.
2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah související s užitím e-shopu centrummediciny.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Dodavatel je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
4. Kontaktní údaje Dodavatele jsou uvedeny v záhlaví Obchodních podmínek a jsou: adresa pro doručování Preláta 22e, Praha-6,Přední Kopanina PSČ: 164 00, adresa elektronické pošty: info@centrummediciny.cz, telefon: 602 307 718.
5. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.12.2015

V Praze dne 1.12.2015

Zásady zpracování osobních údajů a ochrany soukromí (GDPR – aktualizace k 25.5.2018)

Ochrana osobních údajů týkajících se zákazníků našeho internetového obchodu je pro nás nejvyšší prioritou, a proto vynakládáme značné úsilí, abyste se mohli cítit bezpečně při využívání našich webových stránek.

Tyto zásady zpracování osobních údajů a ochrany soukromí mají za cíl Vás informovat o pravidlech, procesech a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů při návštěvě a využívání služeb prostřednictvím naších webových stránek.

Při zpracování Vašich osobních údajů používáme nejmodernější technické a organizační metody, které zajišťují vysoký standard ochrany zpracovávaných osobních údajů a chrání Vaše osobní údaje před jejich zneužitím.

Správce osobních údajů:

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Centrum medicíny, IČO: 71491767 se sídlem/s místem podnikání Preláta 22e, 164 00 Přední Kopanina (dále jen “společnost Centrum medicíny” nebo “společnost”). Sídlo provozovny: Evropská 644/94, Praha 6 – Dejvice.

 

Účel zpracování osobních údajů

Společnost Centrum medicíny zpracovává osobní údaje uživatelů webových stránek (dále jen „Uživatel“) za účelem plnění smluv uzavřených v rámci online internetového obchodu Centra medicíny dostupného z internetových stránek www.centrummediciny.cz (dále jen “Webové stránky”).

Vaše osobní údaje jsou tak zpracovávány zejména pro následující účely:

– provedení objednávky na Webových stránkách,
– uzavření smlouvy,
– řešení případných sporů,
– doručení voucheru objednaného Uživatelem,
– uplatnění jakýchkoliv spotřebitelských práv ze strany Uživatele (např. odstoupení od smlouvy atd.).
Pokud jste společnosti Centrum mediciny poskytli svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení o nových produktech a speciálních nabídkách, společnost dále zpracovává Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se například speciálních nabídek a reklamních slevových akcí.

Druhy osobních údajů

Společnost Centrum medicíny zpracovává následující osobní údaje, které jsou nezbytné k:
1. Provedení nákupu na Webových stránkách:
– jméno a příjmení,
– pohlaví (určeno na základě oslovení pan/paní),
– telefonní číslo,
– e-mailová adresa.
2. Osobní údaje poskytnuté Uživatelem volitelně:
– datum narození,
– identifikační číslo osoby – pokud Uživatel vyžaduje vystavení faktury,
– daňové identifikační číslo – pokud Uživatel vyžaduje vystavení faktury na firmu.
4. Pokud odstoupíte od smlouvy nebo v rámci reklamačního řízení dojde k uznání Vašeho nároku a vrácení peněz, prosíme uveďte číslo svého bankovního účtu, abychom Vám mohli poukázat peníze přímo na Váš bankovní účet.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně v rámci našich informačních systémů a aplikací. Při zpracování Vašich osobních údajů může docházet k profilování, abychom Vám mohli poskytnout produkt na míru Vaším potřebám a aby se předešlo nabízení produktů, které pro Vás nejsou zajímavé.

Právní důvody ke zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 na základě několika právních důvodů, které se liší s ohledem na jednotlivé účely zpracování.

V prvé řadě k tomuto zpracování dochází na základě jeho nutnosti vzhledem k poskytování produktů a služeb společností Centrum medicíny, tedy zejména k uzavírání smluv se společností, jejich správě, obhospodařování a plnění, případně k jednání o těchto smlouvách.

Vaše osobní údaje mohou být také zpracovávány v souvislosti s plněním povinností dle jednotlivých právních předpisů, např. právní předpisy upravující daňové povinnosti.

Dále zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu pro marketingové a reklamní účely. Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely je zcela dobrovolné a není podmínkou pro  nákup v internetovém obchodu.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány na základě naších oprávněných zájmů. Tímto zájmem může být například náš zájem vést si evidenci svých zákazníků a sledovat historii jejich nákupů. Proti tomuto zpracování jste kdykoli oprávněni vznést námitku, přičemž důvodem této námitky může být zejména zjevná nepřiměřenost zpracovávaných údajů vzhledem k Vašim právům a svobodám.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po omezenou dobu, kdy tato doba je vždy stanovena s ohledem na účel a právní základ zpracování. Například zpracování Vašich osobních údajů na základě plnění smlouvy zpracovává společnost Centrum medicíny, po dobu nezbytnou s ohledem na plnění a uplatňování práv a povinností dle uzavřené smlouvy, tedy většinou do uplynutí promlčecí doby u posledního práva dle této uzavřené smlouvy. Ke zpracování na základě plnění právních povinností dochází po dobu nutnou vzhledem k těmto povinnostem. Anebo Vaše osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu společnosti jsou zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu. V případě zpracování Vašich osobních údajů na základě uděleného souhlasu je doba zpracování vázána na dobu platnosti a účinnosti tohoto souhlasu.

V našich systémech budeme nadále uchovávat pouze archivační údaje o Vašich transakcích, kde uchování osobních údajů je nezbytné například k uplatnění Vašich nároků souvisejících se zákonnou zárukou nebo ve spojení s právními předpisy, kterými jsme vázáni.

 

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou předávány pouze subjektům, které zajišťují stejný vysoký standard ochrany osobních údajů jako společnost Centrum medicíny. Společnost může Vaše osobní údaje předávat svým obchodním partnerům, kteří se na činnosti internetového obchodu podílejí, a to ať už například v rámci jeho provozu (provedení objednávek), nebo kteří zajišťují zasílání našich obchodních sdělení (toto se vztahuje pouze na Uživatele, kteří dali souhlas se zasíláním obchodních sdělení).

Vaše osobní údaje nebudou žádným způsobem předávány třetím osobám jinak než k účelům uvedeným v těchto Zásadách zpracování osobních údajů a ochrany soukromí, což znamená, že nebudou sdíleny s třetími osobami za účelem zasílání obchodních a reklamních sdělení těchto třetích stran. Společnost nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje mimo Evropskou unii.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů naší společností máte následující práva.

1. Právo na přístup

Na základě tohoto práva máte právo vědět, jaké údaje jsou o Vás zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou Vaše osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo naši společnost zpracovává a jaké máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, neváhejte se na nás v případě nejasností obrátit s žádostí o další informace.

2. Právo na opravu

V případě, kdy zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.

3. Právo odvolat souhlas

Máte právo kdykoliv odvolat již poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů, a to i bez uvedení důvodu. Odvolání souhlasu se může vztahovat buď jen na vybrané účely zpracování, např. odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, nebo na všechny účely zpracování, ke kterým je souhlas nezbytný. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

4. Právo na výmaz

V některých případech máte právo, aby byly Vaše osobní údaje vymazány. Vaše osobní údaje budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) nebo
 • domníváte se, že zpracování osobních údajů prováděné naší společností přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění povinností společnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před uplatněním tohoto práva. V případě výmazu osobních údajů Vaše osobní údaje nebudou nadále zpracovávány.

5. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti. Osobní údaje poté přestane naše společnost zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Námitku proti zpracování můžete vznést ke všem účelům zpracování nebo ve vztahu k některým vybraným účelům nebo způsobům (např. proti profilování). Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před uplatněním tohoto práva. Důsledkem úspěšného uplatnění námitky bude provedení výmazu a Vaše osobní údaje nebudou nadále zpracovávány.

6. Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, pokud:

 • popíráte přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli),
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
 • vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno výše v části Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li Vaše námitka oprávněná, je společnost povinna zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Uplatněním tohoto práva není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před uplatněním tohoto práva.

7. Právo na přenositelnost

Máte právo od nás získat všechny Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu nebo plnění smlouvy. Vaše osobní údaje Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

Pro využití tohoto práva nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře s uvedením jména/názvu a adresy třetí osoby, které máme přenést Vaše osobní údaje a dále s uvedením rozsahu předávaných osobních údajů. Informujeme Vás, že přenesení bude provedeno až po potvrzení z Vaší strany. Toto potvrzení požadujeme za účelem zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů a verifikaci, že žádost o přenos pochází od oprávněné osoby.

8. Právo podat stížnost

Kdykoli se také můžete v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá Vaše práva můžete vůči nám uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže:

1. zasláním e-mailové zprávy na: info@centrummediciny.cz
2. kontaktním formulářem dostupným na Webových stránkách
3. zasláním dopisu na adresu: Dagmar Zabloudilová, Praha 6 , Preláta 22e PSČ 16400
Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete samozřejmě informováni.

Obchodní sdělení – newsletter

Jako naší zákazníci máte možnost odebírat náš newsletter, uvedete-li svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a současně vyjádříte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních a reklamních sdělení. Newsletter využíváme proto, abychom Vás mohli informovat o nejnovějších nabídkách (např. nové produkty, speciální nabídky a reklamní slevové akce). Odebírání newsletteru můžete kdykoliv zrušit tak, že kliknete na odkaz uvedený v doručeném newsletteru nebo zašlete žádosti o odhlášení z odběru na e-mailovou adresu: info@centrummediciny.cz.
Cookies

Webové stránky internetového obchodu využívají soubory cookies, což jsou malé datové soubory, které umožňují pomocí zařízení používaného k prohlížení sítě internet (např. počítač, smartphone) zapamatovat specifické informace týkající se používaného zařízení. Informace uložené v souborech cookies se používají mj. pro reklamní a statistické účely a pro účely přizpůsobení našich webových stránek Vašim individuálním potřebám. Nastavení cookies můžete změnit ve svém internetovém prohlížeči. Pokud tato nastavení nezměníte, budou soubory cookies uloženy do paměti Vašeho zařízení. Změnou nastavení cookies (zablokováním cookies) mohou být některé funkce Webových stránek omezeny.

Facebook plugin

Naše webové stránky obsahují plugin k sociální síti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na naších webových stránkách je označen logem Facebooku. Tento plugin Vás přímo propojí s naším profilem na serveru Facebooku. Facebook je pak na základě Vaší IP adresy schopen zjistit, že jste navštívili naše webové stránky. Pokud navštívíte naše webové stránky během toho, co jste přihlášení na svůj Facebook profil, Facebook zaznamená informaci o Vaší návštěvě. Dokonce, i když nejste přihlášeni ke svému profilu, je Facebook schopen získat informaci o Vaší IP adrese. Chceme zdůraznit, že Facebook nám neposkytuje informace ohledně o shromažďovaných údajích a způsobu jejich využití. Účel a rozsah údajů, které shromažďuje Facebook, nám nejsou známy. Pokud byste chtěli získat další informace ohledně ochrany osobních údajů a soukromí na Facebooku, doporučujeme Vám kontaktovat přímo společnost Facebook nebo se seznámit s politikou soukromí na adrese https://www.facebook.com/about/privacy/.

Pokud si nepřejete, aby Facebook byl schopen získávat informace o Vašich návštěvách na naších webových stránkách, doporučujeme Vám, abyste se před návštěvou naších stránek nejdříve odhlásili ze svého účtu na Facebooku.

 

Prohlášení o ochraně údajů ve službě Google Analytics

Tato webová stránka užívá Google Analytics, službu analýzy webových stránek Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger jsou cookies, které analyzují, jakým způsobem jsou webové stránky využívány. Informace, které jsou sbírány pomocí cookies jsou přeneseny na servery Google v USA, kde jsou podrobeny příslušné analýze a kde jsou také archivovány.

Pokud je během návštěvy naší webové stránky aktivována funkce anonymizování IP adresy, je Vaše uživatelská IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru službou Google zkrácena (maskována). Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google do USA, kde bude zkrácena (maskována). Tímto způsobem bude funkce anonymizace IP adresy na naších webových stránkách aktivována. Na základě žádosti provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto shromážděné informace k vyhodnocení využití webových stránek a k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu. Google v žádném případě nebude spojovat Vaši IP adresu získanou z prohlížeče s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci využít veškeré funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Kromě toho můžete shromažďování dat vytvořených prostřednictvím souborů cookies a vztahujících se k Vašemu používání internetové stránky (včetně Vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto dat společností Google zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.